لیست قیمت لوگو زیمنس در سال 96

 تماس با ما :

33993327

09121956095

6ED1052-1FB00-0BA8

230RCE

6ED1055-1FB10-0BA2

DM16  230RCE  8DI/8D0

6ED1055-1FB00-0BA2

DM8  230RCE  4DI/4D0

6ED1052-1MD00-0BA8

12/24RCE

6ED1055-1NB10-0BA2

DM16  12/24RCE  8DI/8D0

6ED1055-1MB00-0BA2

DM8  12/24RCE  4DI/4D0

6ED1052-1HB00-0BA8

24RCE

6ED1055-1HB00-0BA2

DM8  24RCE  4DI/4D0

6ED1052-1CC01-0BA8

24RCE

6ED1055-1CB00-0BA2

DM8  24RCE  4DI/4D0

6ED1055-1MA00-0BA2

M2  ورودی آنالوگ

6ED1055-1MD00-0BA2

AM2 RTD

6ED1055-1MM00-0BA2

AM2  خروجی آنالوگ

6GK7177-1MA20-0AA0

CSM12/24 , ETHERNET

لوگو زیمنس

6GK7142-7BX00-0AX0

CMR2020

//

6EP1331-1SH03

POWER24V

//

6EP1332-1SH43

POWER24V

//

6EP1332-1SH52

POWER24V

//

6ED1055-4MH00-0BA2

LOGO TDE!

لوگو زیمنس