بی متال زیمنس

زیمنس در ایران

بی متال قطعه ای است از دو فلز ناهمجنس که از یک سطح جوش خورده به همدیگر تشکیل شده است
بی متال ها برای حفاظت از موتور های الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی استفاده می شود
بی متال ها از سه پل قدرت برای عبور جریان اصلی مصرف کننده تشکیل شده و دو کنتاکت فرمان دارد. باز و بسته
هم چنین برخی از آن ها دارایی کلیدی هستند که برای دو حالت دستی و اتوماتیک طراحی شده استبی متال دارای قسمت های مختلفی می باشد که عبارست است ازتیغه های اتصال به کنتاکتور
ترمینال های اتصال به کابل موتور
پیج تنظیم جریان
ترمینال باز و بسته مدار فرمان
پیچ تغییر وضعیت و بازگشت
3RU116-0AB0           0.11 – 0.16بی متال زیمنس
3RU1116-0BB0           0.14 – 0.2//
3RU1116-0CB0           0.18 – 0.25//
3RU1116-0DB0           0.22 – 0.32//
3RU1116-0EB0            0.28 – 0.4//
3RU1116-0GB0           0.45 – 0.63//
3RU1116-0JB0            0.7 – 1//
3RU1116-0KB0           0.9 – 1.25//
3RU1116-1EB0           2.8 – 4//
3RU1116-1GB0             4 – 6بی متال زیمنس
3RU1116-1HB0             5 – 8//
3RU1116-1JB0           7 – 10//
3RU1116-1KB0            9 – 12.5//
3RU1126-1AB0            1 – 1.6//
3RU1126-1CB0           1.8 – 2.5//
3RU1126-1DB0            2.2 – 3.2//
3RU1126-1EB0              2.8 – 4//
3RU1126-1FB0             3 – 5//
3RU1126-1GB0            4 – 6//
3RU1126-1HB0           5 – 8//
3RU1126-1JB0            7 – 10بی متال زیمنس
3RU1126-1KB0              9 – 12.5//
3RU1126-4AB0              11 – 16//
3RU1126-4BB0               14 – 20//
3RU1126-4CB0               17 – 22//
3RU1126-4DB0              20 – 25//
3RU1126-4CB1               17 – 22//
3RU1136-4AB0                 11 – 16//
3RU1136-4DB0                18 – 25بی متال زیمنس
3RU1136-4EB0                22 – 32//
3RU1136-4FB0                28 – 40//
3RU1136-4GB0                36 – 45//
3RU1136-4HB0                40 – 50//
3RU1146-4FB0               28 – 40//
3RU1146-4HB0                36 – 50//
3RU1146-4JB0                45 – 63//
3RU1146-4KB0                 57 – 75//
3RU1146-4MB0               80 – 100//
3RU1926-3AA01               پلیت//
3RU1936-3AA01            پلیت//
3RU1946-3AA01          پلیت//
3RB1046-1UB0              13 – 50بی متال زیمنس
3RB2056-1FC2               50 – 200//
3RB2056-1FW2               50 – 200//
3RB2066-1GC2                55 – 250//
3RB2066-1MC2              160 – 630//
3RB2956-2TG2              20 – 200//

 

اتوماسیون صنعتی زیمنس