بی متال زیمنس

زیمنس در ایران

بی متال قطعه ای است از دو فلز ناهمجنس که از یک سطح جوش خورده به همدیگر تشکیل شده است
بی متال ها برای حفاظت از موتور های الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی استفاده می شود
بی متال ها از سه پل قدرت برای عبور جریان اصلی مصرف کننده تشکیل شده و دو کنتاکت فرمان دارد. باز و بسته
هم چنین برخی از آن ها دارایی کلیدی هستند که برای دو حالت دستی و اتوماتیک طراحی شده استبی متال دارای قسمت های مختلفی می باشد که عبارست است ازتیغه های اتصال به کنتاکتور
ترمینال های اتصال به کابل موتور
پیج تنظیم جریان
ترمینال باز و بسته مدار فرمان
پیچ تغییر وضعیت و بازگشت
3RU116-0AB0            0.11 – 0.16 بی متال زیمنس
3RU1116-0BB0            0.14 – 0.2 //
3RU1116-0CB0            0.18 – 0.25 //
3RU1116-0DB0            0.22 – 0.32 //
3RU1116-0EB0             0.28 – 0.4 //
3RU1116-0GB0            0.45 – 0.63 //
3RU1116-0JB0             0.7 – 1 //
3RU1116-0KB0            0.9 – 1.25 //
3RU1116-1EB0            2.8 – 4 //
3RU1116-1GB0              4 – 6 بی متال زیمنس
3RU1116-1HB0              5 – 8 //
3RU1116-1JB0            7 – 10 //
3RU1116-1KB0             9 – 12.5 //
3RU1126-1AB0             1 – 1.6 //
3RU1126-1CB0            1.8 – 2.5 //
3RU1126-1DB0             2.2 – 3.2 //
3RU1126-1EB0               2.8 – 4 //
3RU1126-1FB0              3 – 5 //
3RU1126-1GB0             4 – 6 //
3RU1126-1HB0            5 – 8 //
3RU1126-1JB0             7 – 10 بی متال زیمنس
3RU1126-1KB0               9 – 12.5 //
3RU1126-4AB0               11 – 16 //
3RU1126-4BB0                14 – 20 //
3RU1126-4CB0                17 – 22 //
3RU1126-4DB0               20 – 25 //
3RU1126-4CB1                17 – 22 //
3RU1136-4AB0                  11 – 16 //
3RU1136-4DB0                 18 – 25 بی متال زیمنس
3RU1136-4EB0                 22 – 32 //
3RU1136-4FB0                 28 – 40 //
3RU1136-4GB0                 36 – 45 //
3RU1136-4HB0                 40 – 50 //
3RU1146-4FB0                28 – 40 //
3RU1146-4HB0                 36 – 50 //
3RU1146-4JB0                 45 – 63 //
3RU1146-4KB0                  57 – 75 //
3RU1146-4MB0                80 – 100 //
3RU1926-3AA01                پلیت //
3RU1936-3AA01             پلیت //
3RU1946-3AA01           پلیت //
3RB1046-1UB0               13 – 50 بی متال زیمنس
3RB2056-1FC2                50 – 200 //
3RB2056-1FW2                50 – 200 //
3RB2066-1GC2                 55 – 250 //
3RB2066-1MC2               160 – 630 //
3RB2956-2TG2               20 – 200 //

 

اتوماسیون صنعتی زیمنس