تایمر زیمنس

زیمنس در ایران

تایمر ها وظیفه کنترل مدار رای برای مدت زمان های خاص و یا معینی بر عهده دارند
از تایمر های الکترونیکی برای تنظیم زمان های کمتر از ثانیه تا چندین ثانیه استفاده می شود. در ساختمان این تایمر ها، از مدار ها و اجزای الکترونیکی استفاده می شود
3RP1505-1AP30               تایمر زیمنس
3RP1505-1AW30//
3RP1505-1AW30//
3RP1525-1AP30//
3RP1525-1BW30//
3RP1576-1NP30               تایمر زیمنس
3RP1512-1AP30//
3RP1512-1AQ30//
3RP1513-1AP30//
3RP2505-1AW30//
3RP2505-1BW30               تایمر زیمنس

اتوماسیون صنعتی زیمنس