محافظ جان زیمنس

زیمنس در ایران

کلید محافظ جان کلیدی است که در هنگام وقوع جریان نشتی در سیستمهای الکتریکی خانگی یا صنعتی باعث قطع جریان برق می شود و از بروز خطرات احتمالی جلوگیری میکند.
در مدار ها جریان رفت با حریان برگشت یکسان است و اگر بین سیم فاز و نول اختلاف داشته باشد محافظ جان عمل خواهد کرد
این کلید ها به دو نوع صنعتی و خانگی تقسیم می شود
کلید های محافظ جان به منظور حفاظت از جان افراد در برابر برق گرفتگی و آتش سوزی مورد استفاده قرار می گیرد
1P-16A تک فاز محافظ جان زیمنس
1P-25A تک فاز //
1P-40A تک فاز //
3P-25A محافظ جان تک فاز //
3P-40A محافظ جان سه فاز محافظ جان زیمنس
3P-63A سه فاز //
3P-80A سه فاز //

اتوماسیون صنعتی زیمنس