کلید حرارتی زیمنس

زیمنس در ایران

« 1 از 3 »
کلید حرارتی کلیدی است که جهت حفاظت از اختلاف بار و جریان کاربرد دارد و معمولا بر سر راه مدار الکتروموتور ها قرار میگیرد
این کلید ها پس از هر گونه خطا بلافاصله الکتروموتور هارا از مدار خارج می کند
3RV2011-0AA100.11 – 0.16کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-0BA100.14 – 0.16کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-0CA100.18 – 0.25کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-0DA100.22 – 0.32کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-0EA100.28 – 0.4کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-0FA100.35 – 0.5کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-0GA100.45 – 0.63کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-0HA100.55 – 0.8کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-0JA100.7 – 1کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-0KA100.9 – 1.25کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-1AA101.1 – 1.6کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-1BA101.4 – 2کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-1CA101.8 – 2.5کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-1DA102.2 – 3.2کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-1EA102.8 – 4کلید حرارتی زیمنس
3RV2011–1FA103.5 – 5کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-1GA104.5 – 6.3کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-1HA105.5 – 8کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-1JA107 – 10کلید حرارتی زیمنس
3RV2011-1KA109 – 12کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-0AA100.11 – 0.16کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-0BA100.14 – 0.2کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-0CA100.18 – 0.25کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-0DA100.22 – 0.32کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-0EA100.28 – 0.4کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-0FA100.35 – 0.5کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-0GA100.45 – 0.63کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-0HA100.55 – 0.8کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-0JA100.7 – 1کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-0KA100.9 – 1.25کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-1AA101.1 – 1.6کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-1BA101.4 – 2کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-1CA101.8 – 2.5کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-1DA102.2 – 3.2کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-1EA102.8 – 4کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-1FA103.5 – 5کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-1GA104.5 – 6.3کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-1HA105.5 – 8کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-1JA107 – 10کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-1KA109 – 12کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-4AA1011 – 16کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-4BA1014 – 20کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-4CA1017 – 22کلید حرارتی زیمنس
3RV2021-4DA1020 – 25کلید حرارتی زیمنس
3RV1031-4AA1011 – 16کلید حرارتی زیمنس
3RV1031-4BA1014 – 20کلید حرارتی زیمنس
3RV1031-4DA1018 – 25کلید حرارتی زیمنس
3RV1031-4EA1022 – 32کلید حرارتی زیمنس
3RV1031-4FA1028 – 40کلید حرارتی زیمنس
3RV1031-4GA1036 – 45کلید حرارتی زیمنس
3RV1031-4HA1040 – 50کلید حرارتی زیمنس
3RV1041-4FA1028 – 40کلید حرارتی زیمنس
3RV1041-4HA1036 – 50کلید حرارتی زیمنس
3RV1041-4JA1045 – 63کلید حرارتی زیمنس
3RV1041-4KA1057 – 75کلید حرارتی زیمنس
3RV1041-4LA1070 – 90کلید حرارتی زیمنس
3RV1041-4MA1080 – 100کلید حرارتی زیمنس
3RV1901-1Aکمکی بغل حرارتیکلید حرارتی زیمنس
3RV1901-1Eکمکی رو حرارتیکلید حرارتی زیمنس
3RV2901-1Aکمکی بغل حرارتیکلید حرارتی زیمنس
3RV2901-1Eکمکی رو حرارتیکلید حرارتی زیمنس

اتوماسیون صنعتی زیمنس