کلید مینیاتوری زیمنس

زیمنس در ایران

« 1 از 3 »
برای جریان های پایین و در تابلو هایی که برای روشنایی استفاده می شود معمولا از کلید مینیاتوری استفاده می شود
هم چنین تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار ( عبور جریان غیر مجاز ) محافظت می کند
جریان قطع اتصال کوتاه این کلید ها معمولا پایین می باشدساختمان داخل این کلیدها شامل عملکرد بیمتالی برای حفاظت اضافه بار و عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت از اتصال کوتاه می باشد
1P-2A تک فاز کلید مینیاتوری زیمنس
1P-4A تک فاز کلید مینیاتوری زیمنس
1P-6A تک فاز کلید مینیاتوری زیمنس
1P-10A تک فاز کلید مینیاتوری زیمنس
1P-16A تک فاز کلید مینیاتوری زیمنس
1P-20A تک فاز کلید مینیاتوری زیمنس
1P-25A تک فاز کلید مینیاتوری زیمنس
1P-32A تک فاز کلید مینیاتوری زیمنس
1P-40A تک فاز کلید مینیاتوری زیمنس
1P-50A تک فاز کلید مینیاتوری زیمنس
1P-63A تک فاز کلید مینیاتوری زیمنس
2P-2A دو فاز کلید مینیاتوری زیمنس
2P-4A دو فاز کلید مینیاتوری زیمنس
2P-6A دو فاز کلید مینیاتوری زیمنس
2P-10A دو فاز کلید مینیاتوری زیمنس
2P-16A دو فاز کلید مینیاتوری زیمنس
2P-20A دو فاز کلید مینیاتوری زیمنس
2P-25A دو فاز کلید مینیاتوری زیمنس
2P-32A دو فاز کلید مینیاتوری زیمنس
2P-40A دو فاز کلید مینیاتوری زیمنس
2P-50A دو فاز کلید مینیاتوری زیمنس
2P-63A دو فاز کلید مینیاتوری زیمنس
3P-2A سه فاز کلید مینیاتوری زیمنس
3P-4A سه فاز کلید مینیاتوری زیمنس
3P-6A سه فاز کلید مینیاتوری زیمنس
3P-10A سه فاز کلید مینیاتوری زیمنس
3P-16A سه فاز کلید مینیاتوری زیمنس
3P-20A سه فاز کلید مینیاتوری زیمنس
3P-25A سه فاز کلید مینیاتوری زیمنس
3P-32A سه فاز کلید مینیاتوری زیمنس
3P-40A سه فاز کلید مینیاتوری زیمنس
3P-50A سه فاز کلید مینیاتوری زیمنس
3P-63A سه فاز کلید مینیاتوری زیمنس

 

اتوماسیون صنعتی زیمنس