کلید مینیاتوری زیمنس

زیمنس در ایران

« 2 از 3 »
برای جریان های پایین و در تابلو هایی که برای روشنایی استفاده می شود معمولا از کلید مینیاتوری استفاده می شود
هم چنین تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار ( عبور جریان غیر مجاز ) محافظت می کند
جریان قطع اتصال کوتاه این کلید ها معمولا پایین می باشدساختمان داخل این کلیدها شامل عملکرد بیمتالی برای حفاظت اضافه بار و عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت از اتصال کوتاه می باشد
1P-2Aتک فازکلید مینیاتوری زیمنس
1P-4Aتک فازکلید مینیاتوری زیمنس
1P-6Aتک فازکلید مینیاتوری زیمنس
1P-10Aتک فازکلید مینیاتوری زیمنس
1P-16Aتک فازکلید مینیاتوری زیمنس
1P-20Aتک فازکلید مینیاتوری زیمنس
1P-25Aتک فازکلید مینیاتوری زیمنس
1P-32Aتک فازکلید مینیاتوری زیمنس
1P-40Aتک فازکلید مینیاتوری زیمنس
1P-50Aتک فازکلید مینیاتوری زیمنس
1P-63Aتک فازکلید مینیاتوری زیمنس
2P-2Aدو فازکلید مینیاتوری زیمنس
2P-4Aدو فازکلید مینیاتوری زیمنس
2P-6Aدو فازکلید مینیاتوری زیمنس
2P-10Aدو فازکلید مینیاتوری زیمنس
2P-16Aدو فازکلید مینیاتوری زیمنس
2P-20Aدو فازکلید مینیاتوری زیمنس
2P-25Aدو فازکلید مینیاتوری زیمنس
2P-32Aدو فازکلید مینیاتوری زیمنس
2P-40Aدو فازکلید مینیاتوری زیمنس
2P-50Aدو فازکلید مینیاتوری زیمنس
2P-63Aدو فازکلید مینیاتوری زیمنس
3P-2Aسه فازکلید مینیاتوری زیمنس
3P-4Aسه فازکلید مینیاتوری زیمنس
3P-6Aسه فازکلید مینیاتوری زیمنس
3P-10Aسه فازکلید مینیاتوری زیمنس
3P-16Aسه فازکلید مینیاتوری زیمنس
3P-20Aسه فازکلید مینیاتوری زیمنس
3P-25Aسه فازکلید مینیاتوری زیمنس
3P-32Aسه فازکلید مینیاتوری زیمنس
3P-40Aسه فازکلید مینیاتوری زیمنس
3P-50Aسه فازکلید مینیاتوری زیمنس
3P-63Aسه فازکلید مینیاتوری زیمنس

 

اتوماسیون صنعتی زیمنس