کنترل فاز زیمنس

زیمنس در ایران

جهت حفاظت از موتورها، ژنراتورها و ترانسهای قدرت از رله کنترل بار استفاده می شود. این رله ها جایگزینی مناسب برای رله های بی متالی یا همان حرارتی هستند
رله کنترل فاز باید عیب های زیر را تشخیص دهد
قطع شدن فاز ها
تعییر توالی فاز ها
افزایش و کاهش بی رویه ولتاژ
شوک های ناشی از قطع و وصل برقکابرد های کنترل فازتشخیص قطع و جابه جایی فازها
اعلام کاهش و افزایش ولتاژ
قطع مدار در صورت شوک های ناشی از قطع و وصل متوالی برق
3UG4511-1AP20 کنترل فاز زیمنس
3UG4615-1CR20 //
3UG4513-1BR20 //
3UG4616-1CR20 //
3UG4617-1CR20 //
3UG4582-1AW30 //
3UG4622-1AW30 //
3UG4632-1AW30 کنترل فاز زیمنس

اتوماسیون صنعتی زیمنس