زیمنس در ایران

« 1 از 2 »
ET 200 ای جمع اوری i/oها به کار میروند سنسورها و ترانسمیتر و عملگرهای معمولی که قابلیت اتصال مستقیم به فیلد باس را ندارند به کارتهای i/o نصب شده روی ET متصل میگردند
در PLC S7-400 بدلیل اینکه قیمت کارت های SM بالاست معمولااز ترکیب شبکه PROFIBUS وET200Mاستفاده می شود. درمواردی که سرعت انتقال دیتاازکارتهای DI نظیر سیستمهای ESD مهم است استفاده از REMOTE I/O هاتوصیه نمی شود
چون دیتاها پس از عبور ازشبکه PROFIBUS باتاخیر به CPU می رسند. کارت های ET200S نیز به دلیل قابلیت جابه جایی کارتها درحین کارواضافه کردن CPU به آن دربعضی ازکاربردها مورداستفاده قرار می گیرد.

اطلاعات بصورت جدول در این زیر اضافه می شود

اتوماسیون صنعتی زیمنس