آنالوگ زیمنس

زیمنس در ایران

سافت استارتر وسیله ای است که از آن جهت راه اندازی الکتروموتور ها به صورت نرم و تدریجی استفاده می کنند
با سافت استارتر ها نمی توان همه موتور ها را راه انداری کرد زیرا موتور ها تنوع زیادی دارند
سافت استارتر های بازار به سه دسته تقسیم می شوند
آنالوگ بدون حفاظت
آنالوگ با حفاظت
دیجیتال

سافت استارتر آنالوگ زیمنس

3RW3013-1BB141.5KWسافت استارتر آنالوگ
3RW3014-1BB143KW//
3RW3016-1BB144KW//
3RW3017-1BB145.5KW//
3RW3018-1BB147.5KW//
3RW3026-1BB1411KW//
3RW3027-1BB1415KW//
3RW3028-1BB1418.5KW//
3RW3036-1BB1422KWسافت استارتر آنالوگ
3RW3037-1BB1430KW//
3RW3038-1BB1437KW//
3RW3046-1BB1445KW//
3RW3047-1BB1455KW//
3RW4024-1BB145.5KW//
3RW4026-1BB1411KW//
3RW4027-1BB1415KW//
3RW4028-1BB1418.5KW//
3RW4036-1BB1422KW//
3RW4037-1BB1430KW//
3RW4038-1BB1437KW//
3RW4046-1BB1445KW//
3RW4047-1BB1455KWسافت استارتر آنالوگ
3RW4055-6BB4475KW//
3RW4056-6BB4490KW//
3RW4073-6BB44132KW//
3RW4074-6BB44160KW//
3RW4075-6BB44200KW//
3RW4076-6BB44250KW//

اتوماسیون صنعتی زیمنس