آنالوگ زیمنس

زیمنس در ایران

سافت استارتر وسیله ای است که از آن جهت راه اندازی الکتروموتور ها به صورت نرم و تدریجی استفاده می کنند
با سافت استارتر ها نمی توان همه موتور ها را راه انداری کرد زیرا موتور ها تنوع زیادی دارند
سافت استارتر های بازار به سه دسته تقسیم می شوند
آنالوگ بدون حفاظت
آنالوگ با حفاظت
دیجیتال

سافت استارتر آنالوگ زیمنس

3RW3013-1BB14 1.5KW سافت استارتر آنالوگ
3RW3014-1BB14 3KW //
3RW3016-1BB14 4KW //
3RW3017-1BB14 5.5KW //
3RW3018-1BB14 7.5KW //
3RW3026-1BB14 11KW //
3RW3027-1BB14 15KW //
3RW3028-1BB14 18.5KW //
3RW3036-1BB14 22KW سافت استارتر آنالوگ
3RW3037-1BB14 30KW //
3RW3038-1BB14 37KW //
3RW3046-1BB14 45KW //
3RW3047-1BB14 55KW //
3RW4024-1BB14 5.5KW //
3RW4026-1BB14 11KW //
3RW4027-1BB14 15KW //
3RW4028-1BB14 18.5KW //
3RW4036-1BB14 22KW //
3RW4037-1BB14 30KW //
3RW4038-1BB14 37KW //
3RW4046-1BB14 45KW //
3RW4047-1BB14 55KW سافت استارتر آنالوگ
3RW4055-6BB44 75KW //
3RW4056-6BB44 90KW //
3RW4073-6BB44 132KW //
3RW4074-6BB44 160KW //
3RW4075-6BB44 200KW //
3RW4076-6BB44 250KW //

اتوماسیون صنعتی زیمنس