دیجیتال زیمنس

زیمنس در ایران

سافت استارتر وسیله ای است که از آن جهت راه اندازی الکتروموتور ها به صورت نرم و تدریجی استفاده می کنند
با سافت استارتر ها نمی توان همه موتور ها را راه انداری کرد زیرا موتور ها تنوع زیادی دارند
سافت استارتر های بازار به سه دسته تقسیم می شوند
آنالوگ بدون حفاظت
آنالوگ با حفاظت
دیجیتال

 

سافت استارتر دیجیتال زیمنس

3RW4422-1BC44

15KW

سافت استارتر دیجیتال

3RW4423-1BC44

18.5KW

//

3RW4424-1BC44

22KW

//

3RW4425-1BC44

30KW

//

3RW4426-1BC44

37KW

//

3RW4427-1BC44

45KW

//

3RW4434-6BC44

55KW

//

3RW4435-6BC44

75KW

سافت استارتر دیجیتال

3RW4436-6BC44

90KW

//

3RW4443-6BC44

110KW

//

3RW4444-6BC44

132KW

//

3RW4445-6BC44

160KW

//

3RW4446-6BC44

200KW

//

3RW4447-6BC44

250KW

//

3RW4453-6BC44

315KW

سافت استارتر دیجیتال

3RW4454-6BC44

355KW

//

3RW4455-6BC44

400KW

//

3RW4456-6BC44

450KW

//

3RW4457-6BC44

500KW

//

3RW4458-6BC44

560KW

//

اتوماسیون صنعتی زیمنس